Distances līgums

1. Lietotie termini

1.1. Pakalpojuma sniedzējs: Diāna Kudrjašova, reģ, nr. 27109210942, sertificēts savas jomas speciālists (koučs), kas pārdod produktus un nodrošina attālinātus pakalpojumus interneta vidē (turpmāk tekstā: Projekts vai Pakalpojums) saviem Klientiem.

1.2. Klients: persona, kas veikusi samaksu par Projektu vai Pakalpojumu pilnā vai daļējā apmērā šajā līgumā norādītajā kārtībā.

1.3. Pakalpojums: intelektuālais un radošais darbs ar personības domāšanu, sajūtu un fizioloģiskiem procesiem, kas palīdz Klientam atklāt viņa personības iekšējo potenciālu, spēku un sasniegt uzstādītos mērķus gan personīgajā dzīvē, gan biznesā/darbā.

1.4. Pakalpojuma maksa: maksa par Pakalpojumu vai Projektu.

2. Vispārējie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

2.1. Uzsākot Pakalpojuma izpildi, Pakalpojuma sniedzējs dod tiesības Klientiem apskatīt, izmantot, noklausīties un izlasīt materiālus, kas ir nepieciešami Pakalpojuma izpildei, bet saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šiem materiāliem, ieskaitot visus tekstus, attēlus, audio, video un citus failus.

2.2. Klients nav tiesīgs 2.1.punktā minētos materiālus kopēt, izplatīt vai jebkādā veidā apstrādāt bez Pakalpojuma sniedzēja iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka ir pārkāptas autora tiesības, un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām Klients ir saucams pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

2.3. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības brīdināt Klientu par neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma izpildi, vienlaicīgi
iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam.

2.4. Pirms Pakalpojuma uzsākšanas Pakalpojuma sniedzējs un Klients vienojas par Pakalpojuma sniegšanas tempu un grafiku, ko var mainīt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

2.5. Pakalpojums tiek sniegts tiešsaistes sesiju veidā (turpmāk – Sesija), par katras Sesijas laiku iepriekš vienojoties ar Klientu. Projekta ietvaros tiek sniegti materiāli (elektroniskās darba burtnīcas, audio un video) arī ieraksta veidā atbilstoši Projekta tēmai.

2.6.
Individuālajā VIP vadībā Klientam ir tiesības atcelt Sesiju ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms Sesijas uzsākšanas, informējot par to Izpildītāju e-pastā vai Whatsapp. Pretējā gadījumā Klients sedz Pakalpojuma maksu pilnā apmērā. Šajā punktā norādīto termiņu var neievērot tikai ārkārtējos gadījumos – veselības traucējumi, neparedzēti apstākļi utt. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs vienpersoniski izlemj, vai Klienta norādītie apstākļi atbilst šim punktam.

2.7. Tiešsaistes platformās www.dkudryashova.com ; www.dianakudrjasova.com un https://dkschool.thinkific.com Klients uzreiz pēc apmaksas veikšanas var piekļūt izvēlētā Projekta materiāliem, un šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka ir uzsākta Pakalpojuma izpilde.

2.8. Pieejas tiesību ilgums materiāliem ir ierobežots un tas tiek noteikts 60 dienas no apmaksas (iegādes) brīža, vai atbilstoši katra projekta izvēlētajam tarifam.

2.9. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Klients saņem piekļuvi pie tiešsaistes lekciju un tehniku ierakstiem video un/vai audio formātā.

2.10. Klients apzinās, ka Pakalpojums nav uzskatāms par ārstēšanu, tas nav pielīdzināms darbam ar psihologu, psihoterapijas speciālistu vai ārstniecības personu.

2.11. Klients ir pilnā mērā atbildīgs par saviem pieņemtajiem lēmumiem un pilnībā atbild par savu psihisko un fizisko veselības stāvokli Projekta izpildes laikā, un Pakalpojuma sniedzējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par Klienta pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Klients, piesakoties Pakalpojumam un veicot tā apmaksu, automātiski apstiprina, ka atrodas labā psihiskā un fiziskā formā, un viņa veselības stāvoklis ir stabils.

2.12.
Klients ir informēts, ka Pakalpojuma sniegšanas laikā Pakalpojuma sniedzējam var būt nepieciešama informācija par Klienta veselību, psihisko, emocionālo un fizisko stāvokli, privāto dzīvi, ģimenes stāvokli, hobijiem un ieradumiem un Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Klienta visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma sniegšanai jebkurā tā stadijā.

2.13. Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojumu izpilda, izmantojot savas zināšanas, kompetenci, tehnikas un prasmes. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības iesaistīt Pakalpojuma sniegšanā trešo pusi (speciālistu), iepriekš par to vienojoties ar Klientu.

3. Samaksas noteikumi

3.1. Cena par Pakalpojumiem tiek norādīta euro valūtā pie katra Projekta tiešsaistes platformās www.dkudryashova.com ; www.dianakudrjasova.com un https://dkschool.thinkific.com

3.2. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta kā priekšapmaksa pilnā apmērā ar bankas pārskaitījumu vai pārskaitījumu ar bankas karti.

3.3. Atsevišķiem Projektiem/Pakalpojumiem maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos, ja tas ir norādīts konkrētā Projekta/Pakalpojuma aprakstā, vai atsevišķi vienojoties ar Pakalpojuma sniedzēju. Jebkurā gadījumā Klients saņem piekļuvi pie Projekta materiāliem tikai pēc pirmās iemaksas veikšanas.

3.4. Dalīto maksājumu gadījumā Klientam, neievērojot apmaksas datumu, piekļuve Projekta materiāliem tiek pārtraukta nekavējoties.

3.5.
Par kavētajām jeb izlaistām Projekta nodarbībām nauda netiek atgriezta.

3.6.
Pakalpojuma sniedzējs patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem izsludināt Projektu cenu akcijas vai atlaides. Vienlaikus Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības mainīt Pakalpojumu cenas, tomēr šādas izmaiņas neietekmēs jau noslēgtos līgumus.

4. Patērētāja atteikuma tiesības


4.1. Klientam - Patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības, un 14 dienu laikā no pilnas apmaksas vai pirmā maksājuma brīža atteikties no Pakalpojuma tikai gadījumos, kad Pakalpojuma izpilde vēl faktiski nav tikusi uzsākta, un Klients nav saņēmis piekļuvi Projekta materiāliem.

4.2.
Patērētājam, kurš vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir pienākums 4.1.punktā norādītajā termiņā nosūtīt Pakalpojuma sniedzējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Pakalpojuma. Saņemot Patērētāja paziņojumu, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu, un šajā gadījumā samaksātā Pakalpojuma maksa tiek atgriezta Patērētājam pilnā apmērā.

4.3.
Patērētājs apliecina, ka tas atsakās no savām atteikuma tiesībām tiklīdz ir uzsākta Pakalpojuma izpilde (2.7.punkts).

6. Citi noteikumi

6.1. Piesakoties Pakalpojumam un veicot apmaksu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Pakalpojuma sniedzēja Privātuma politikai, kas ir pieejama tiešsaistes platformās www.dkudryashova.com ; www.dianakudrjasova.com un https://dkschool.thinkific.com. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

6.2. Pakapojuma sniedzējs patur sev tiesības grozīt šī līguma noteikumus jebkurā laikā, un šie grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tiešsaistes platformās www.dkudryashova.com ; www.dianakudrjasova.com un https://dkschool.thinkific.com

6.2. Visa sarakste starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu notiek elektroniskā formātā. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem attiecīgajā darba dienā.

6.3.
E-pasta adrese tiek izmantota arī rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu/dokumentu nosūtīšanai. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

6.4.
Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar šo līgumu un Pakalpojuma sniegšanu, Klients var jebkurā laikā vari rakstīt uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: kudryashova.team@gmail.com.

6.5. Visas domstarpības un nesaskaņas, kas rodas šī līguma darbības laikā, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja radušās domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

6.6. Klients, atzīmējot piekrišanu šā līguma noteikumiem apliecina, ka visi šī līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību.


Līguma redakcija uz 27.12.2022.